2

توی خیابون شبهsome one

6

یه عکس قدیمی i remember

5

 

مثه بچه ها دلم تاپ و تاپ

کادو گرفتی از...

3

شبه کیریسمس بودی تو مهمون

واسه اولین بار اومدی خونمون

مامان و بابا،تو بودی پیش من

عکسه قشنگه شبه کیریسمس

عکسه قدیمی مامان و بابا

مامان میخنده i remember

8

گذشت اون شبا گذشت اون سالا

اول تو رفتی بعد مامان و بابا

اون شب تو بودی کنارم تو عکس

عکسه قشنگه شبه کیریسمس

مامان و بابا،تو بودی پیش من

چقدر قشنگ بود شبه کیریسمس

پره رد پات روی یادبود

میگه بزن بریم میگه بیا تو

جای خالیت

عکس قدیمی همش یه عکسه

فقط یه لحظه i remember

جز من نمونده کسی تو اون عکس

عکسه قشنگه شبه کیریسمس

مامان و بابا،تو بودی پیش من

عکسه قشنگه شبه کیریسمس

مامان و بابا،تو بودی پیش من

چقدرقشنگه شبه کیریسمس

جز من نمونده کسی تو اون عکس

چقدر قشنگ بود شبه کیریسمس

من و شمامن و شما

...|